Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου.
Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Το κατάστημα του μέλλοντος
  • Η συμπεριφορά των καταναλωτών I (διαδικασίες απόφασης αγορών, οι ανάγκες των πελατών, το μοντέλο του Maslow, τα κίνητρα των πελατών, οι παράγοντες της προσωπικής απόφασης, ψυχολογικοί παράγοντες, οι ρόλοι των καταναλωτών στην αγορά, το μοντέλο των 17 φάσεων της ζωής, η νέα κατηγορία ηλικιωμένων)
  • Η συμπεριφορά των καταναλωτών II (ο συσχετισμός μεταξύ της συμπεριφοράς και τις εξελίξεις στην κοινωνία, η ανάλυση του τρόπου ζωής)

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν την έννοια του εμπορικού σήματος και το Brand DNA (ανάλυση της δομής και της στρατηγικής ενός εμπορικού σήματος) και να τα προσαρμόσουν στο πλαίσιο ενός καταστήματος λιανικής.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εταιρική ταυτότητα – εμπορικό σήμα προϊόντος έναντι εταιρικής επωνυμίας – επεξήγηση του Μοντέλου Ευθυγράμμισης των Majken Schultz και Mary Jo Hatch
  • Brand DNA: Η θεωρία σχετικά με το Brand DNA και το Μοντέλο Σχεδιασμού του DNA (προϊόν-κουλτούρα-χρήστης) – πρακτικά παραδείγματα
  • Το εμπορικό σήμα: Αποτυχημένα και επιτυχημένα εμπορικά σήματα – η υπόσχεση του εμπορικού σήματος
  • Οπτική ταυτότητα και σχεδιασμός DNA: Το μοντέλο της “Βασικής Ιδέας”– “τα πάντα επικοινωνούν” και ο συσχετισμός με την ταυτότητα και τον σχεδιασμό του καταστήματος, καθώς επίσης και με τις δυνατότητες για αγορές μέσω των αισθήσεων