Κατάρτιση

Το προϊόν της κατάρτισης του έργου βασίζεται σε δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις:

  1. e-learning και σύστημα εικονικής τάξης,
  2. πρακτική προσομοίωση της εργασίας.

Το e-learning είναι κυρίως ένα ηλεκτρονικό μέσο εξ αποστάσεως ή εικονικής μάθησης, όπου ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον εκπαιδευτή μέσω του Διαδικτύου. Πρόκειται για μια πρόταση κατάρτισης που πραγματοποιείται κυρίως μέσω του Διαδικτύου, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών και των εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία. Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης, το e-learning είναι μία από τις επιλογές που χρησιμοποιείται σήμερα πιο συχνά για την αντιμετώπιση των αναγκών της επαγγελματικής ή της επιστημονικής κατάρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και την τεχνολογική υποστήριξη, αποτελεί μια εναλλακτική λύση για όσους συνδυάζουν την εργασία με την κατάρτιση, διότι δεν είναι απαραίτητο να παραστεί σε μια πραγματική τάξη.

Τα πλεονεκτήματα της online κατάρτισης:

  • Χρήση τεχνολογιών Web 2.0.
  • Εξάλειψη των χωρικών και χρονικών φραγμών.
  • Χρήση εικονικών περιβάλλοντων προσομοίωσης.
  • Διαχείριση πραγματικής γνώσης: ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών, εμπειριών.
  • Συλλογικός εμπλουτισμός της διαδικασίας της μάθησης χωρίς σύνορα.
  • Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου.
  • Συνδυασμός της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των τελικών χρηστών, χωρίς την ανάγκη να μεταβεί απευθείας σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο, καθώς η επαφή δασκάλου-μαθητή θα είναι δυναμική, διαδραστική και μέσω του εξοπλισμού (οθόνη και υπολογιστής πολυμέσων).

Για να δοκιμαστεί το προϊόν κατάρτισης στους τελικούς χρήστες, θα διοργανωθούν 4 πιλοτικές δοκιμές κατάρτισης, μία σε κάθε χώρα εισαγωγής. Πριν από την έναρξη των πιλοτικών δοκιμών, οι εκπαιδευτές θα εκπαιδευτούν από τους ειδικούς της ΤΕΚΟ.

Μόλις συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός τελικών χρηστών από τις ομάδες στόχου του έργου (5-10 τελικοί χρήστες για κάθε χώρα) θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές δοκιμές. Τέλος, τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών θα αξιολογηθούν με βάση δείκτες που καθορίστηκαν από την κοινοπραξία κατά την έναρξη του έργου.

e-learning platform